Overview


medal


Image not found!Image not found!

shirts


Image not found!Image not found!

Schedule


รับอุปกรณ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2562
เวลา : 10.00 - 19.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนนานาชาติ เซนซ์แอนดรูว์ กรีนวัลเลย์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Google Map : https://goo.gl/maps/YnrHCTfXd7WrbwPm9
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

Google map link